Roman Depkowski, Zena’s great grandfather

Birth

Roman Depkowski was born in Lipno on 6th August 1837.

1837 Roman Depkowski was born
1837 Roman Depkowski was born

In Polish:
113 Lipno
Działo się w mieście Lipnie dnia 1/13 sierpnia 1837 roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Walenty Depkowski szewc tu w Lipnie zamieszkały, lat czterdzieści maiący, w obecności Simona Rakowskiego, obywatela z Lipna lat trzydzieści cztery tudzież Jana Zaiączkowskiego obywatela z Lipna lat czterdzieści maiących i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Lipnie dnia 25 lipca / 6 sierpnia roku bieżącego o godzinie szóstej wieczorem z jego Małżonki Antoniny z Cywińskich, lat trzydzieści ośm maiącyj. Dziesięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Roman a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżej wspomniany Simon Rakowski i Katarzyna Turska. Akt ten stawaiącemu i świadkom przeczytany, przez Nas samych podpisany został, stawaiący i świadkowie pisać nieumieją.
Xiądz Antoni Woliński, Proboszcz Parafii Lipno

Shoemaker in Lipno working in 2010 in his grandfather workshop
Shoemaker in Lipno working in 2010 in his grandfather workshop

My translation into English:
It occured in city Lipno on 1st / 13th August 1837 at 5 pm. Appeared Walenty Depkowski shoemaker living here in Lipno, age 40, in presence of Simon Rakowski, citizen from Lipno, age 34, as well Jan Zajączkowski citizen from Lipno, age 40, and showed us a child male sex born here in Lipno 25th July / 6th August current year at six pm from his wife Antonina born Cywińska, age 38. This child was christening today and was named Roman, and his godparents were mentioned above Simon Rakowski and Katarzyna Turska. The certificate was read to appearing and witnesses and only by us signed as appearing and witnesses cannot write.
Father Antoni Woliński, priest of Lipno Parish

Family

Roman was 22 years old, when he created his family. Roman and Teofila were married in a religious ceremony on November 20th, 1859 in Lipno witnessed by Franciszek Brandenbura, 44, Bartłomiej Modliński, 61.
This is the document with his old family name Deptowicz.

Roman Deptowicz married Teofila Szablewska, 1859, Lipno
Roman Deptowicz married Teofila Szablewska, 1859, Lipno

In Polish:
No 65 Lipno
Działo się w Lipnie dnia 20 listopada 1859 roku o godzinie trzeciej po południu. Wiadomo czynimy, iż w przytomności świadków: Franciszka Brandebury lat 44 i Bartłomieja Modlińskiego lat 51 mających, obydwóch szewców z Lipna, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Romanem Deptowicz kawalerem urodzonym w Lipnie z Walentego i Antoniny z Cywińskich małżonków Deptowiczów, lat 21 mającym czeladnikiem szewieckim — a Teofilą Szablewską, panną urodzoną w Lubiankach z niegdy Apolonii Szablewskiej bezmężnej lat 26 mającą w Lipnie na służbie pozostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Kościele Lipnowskim w dniach szóstym, trzynastym i dwudziestym miesiąca i roku biegących. Nowozaślubieni umowy przedwstępnej nie zawarli, pozwolenie ze strony rodziców nowozaślubionego nastąpiło. Obrzęd ten dopełnil Ks. Smoleński. Akt ten stawaiącym pisać nie umiejącym przeczytany, przez Nas samych podpisany został. Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego.
Xiądz A. Woliński, P. L.

1881 - Shoemaker - Max Liebermann
1881 – Shoemaker – Max Liebermann

My translation into English:
It occured in Lipno on 20th November 1859 at 3 pm. We make it known that in presence of witnesses Franciszek Brandebura age 44, and Bartłomiej Modliński age 51 both shoemakers in Lipno, today marriage was contained between Roman Deptowicz a bachelor born in Lipno from Walenty and Antonina born Cywińska, marriage of Deptowicz, age 21 shoemaker’s apprentice — and Teofila Szablewska, a maid born in Lubianki from deceased Apolonia Szablewska unmarried, age 26, servant in Lipno. This marriage was preceded by three announcements in Lipno’s Church at 6th, 13th and 20th current month and year. Newlyweds didn’t made preliminary agreement, the permission of bridegroom’s parents took place. The ceremony was complete by Father Smoleński. The certificate was read to the ones could not write and only by us signed. Providing the Files of Civil State
Father A. Woliński, P. L.

Roman and Teofila had five sons and a daughter, but four of the children died as a baby.

  • Władysław Depkowski was born on September 19th, 1860
  • Karol Depkowski was born on November 2nd, 1863
  • Petronela Debkowska (!) was born on April 29th, 1866, died 1866
  • Józef Depkowski was born in September 1867, died in October 1867
  • Stanisław Depkowski was born on November 12th, 1868, died 1 day later
  • Bronisław Depkowski was born on November 15th, 1874; died on 1883-11-15

1888-02-05 he was the godfather of his grandson Bolesław.

Death
1906 Roman Deptowicz died

In Polish:
Nr 3 Lipno
Działo się w mieście Lipnie 26 grudnia 1905 / 8 stycznia 1906 roku o godzinie 1 po południu. Stawili się: Stanisław Kitkowski, szewc lat 36 i Władysław Ptaszyński, bednarz lat 42, obaj z Lipna, i oznajmili, że w dniu wczorajszym o godzinie 1 w nocy zmarł w Lipnie Roman Deptowicz, lat 68, szewc urodzony i zamieszkały w Lipnie, syn nieżyjących Walentego i Antoniny z domu Cywińskiej małżonków Deptowicz, pozostawiając po sobie owdowiałą żonę Teofilę z domu Szablewską. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Romana Deptowicza akt niniejszy świadkom niepiśmiennym przeczytany i przez nas podpisany został. Proboszcz utrzymujący akta stanu cywilnego.
Ks. Wiktor Tretkowski (?)

My translation into English:
Lipno Nr 3
It took place in Lipno on 26 December 1905 / 8 January 1906 at 3 pm. They were: Stanisław Kitkowski, shoemaker age 36, and Władysław Ptaszyński, cooper age 42, both from Lipno, and announced that yesterday at 1 am died in Lipno Roman Deptowicz, 68, shoemaker born and living in Lipno, son of dead Valenty and Antonina born Cywińska spouses Deptowicz, leaving a widowed wife Teofila born Szablewska. After witnessing the death of Felix Depkowski, the certificate was read to illiterate witnesses and signed by us.
A parish priest holding civil status records.
(Signed by the priest)

Ancestor Pedigree Chart

Roman-Depkowski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *