Bolesław Depkowski, Zena’s Father

Birth
Bolesław Depkowski was born in Lipno

Bolesław Depkowski was born on February 5th, 1888 in Lipno, now in Kujawsko-Pomorskie Province.

36 Lipno
Miało miejsce w mieście Lipnie dnia 28 stycznia/10 lutego 1888 roku o godzinie szóstej po południu Stawił się Władysław Depkowski, rzeźnik z Lipna, lat 27 od urodzenia, w obecności świadków Jakuba Galickiego, rzeźnika lat 56 i Franca Zbrojskiego lat 30, obaj z Lipna, i okazał nam niemowlę płci męskiej oznajmiając, że urodziło się ono w Lipnie 24 stycznia/5 lutego bieżącego roku o godzinie 4 po południu z jego ślubnej żony Teodozji z domu Grzegorzewskiej, lat 26 od urodzenia. Dziecku temu na chrzcie świętym dokonanym tegoż dnia przez księdza wikarego Antoniego Głowińskiego, nadano na imię Bolesław, a jego rodzicami chrzestnymi byli Roman Depkowski i Leokadia Wolińska.
Akt niniejszy oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym został odczytany.
Ksiądz Wiktor Trejkowski


36 Lipno
It took place in Lipno on January 28th / February 10th, 1888 at 6 p.m. Władysław Depkowski, a butcher from Lipno, 27 years old, came in the presence of witnesses Jakub Galicki, the butcher age 56 and Franc Zbrojski ae 30, both from Lipno, and showed us a baby boy announcing that he was born in Lipno on January 24th / February 5th of this year at 4 pm from his married wife, Theodosia, born Grzegorzewska, 26 years old. The child was baptized on the same day by priest Antoni Głowiński, named Boleslaw and his godparents were Roman Depkowski and Leokadia Wolińska.
This statement to the illiterated declarant and witnesses was read.
Father Wiktor Trejkowski

Emmigration, work
USS Pretoria [Wikipedia]

Bolesław Depkowski traveled from Hamburg from August 27th, to September 9th, 1899 by ship “Pretoria”, with concurrent Józef Falkowski (age 26) from Lipno.
He was about 10 years old when his family emmigrated to America. His father Władysław Depkowski was the first, he prepaired housing conditions for the rest of the family. Władysław was a butcher – his son succeeded the profession.

About 1920
About 1920

In the USA Bolesław received new first name, easier to read and write for Americans: Walter.
About 1920 - Bolesław -- butcher at work
About 1920 – Bolesław — butcher at work

Family

On 1910-06-15 Bolesław (22) married Polish girl Felixa Goryńska (20). The wedding there was in Brooklyn, NYC.
They have 5 children:

  • Mamert William born 1911-05-11
  • Zenobia (Zena) Eva born 1912-12-24
  • Abert born 1914-02-20
  • Wanda born 1917
  • Irene born 1920-02-29

The Family moved to Detroit, Mi.

Death

Bolesław Depkowski died on 1976-09-15 in Mt Clemens, MI, in age 88.

Ancestor Pedigree Chart
[Actualized 2016-08-07]
[Actualized 2016-08-07]

Easy to see two short branches with red …? question mark:

About 1970, USA
About 1970, USA

  • In 2017 we have more informations about an origin of Bolesław’s mother (grandmother of Zenobia) Teodozja Grzegorzewska. She was born in 1865 in Obory (now: in Kujawsko-Pomorskie Province);
  • Still there’s no data about origin of Teofila Szablewska, grandmother of Bolesław. She was born in 1833 in Lubianki. Her mother Apolonia wasn’t married, so Teofila received her last name (surname) after mother.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *