It was in 1913

Notary document

1913-06-30, NYC, notary office – Władysław and Teodor Depkowski were signing a plenipotentiary (full power) given for Władysław’s wife, Teodosia b. Grzegorzewska. Brothers resided in Lipno city, but temporary lived in North-American United States. They let Teodosia to sell all the possesions in Lipno they owned after death of their father Roman. Władysław gave also the ful power to Teodosia to sell all the possesions after her parents in Obory

Page 1 of 4

Page 3 of 4

Page 2 of 4

Page 4 of 4

Continue reading “It was in 1913”

Teofila Szablewska

Teofila was Zena’s great grandmother.
She is the person hard to research, because of her mother: Apolonia Szablewska was unmarried, when she gave the birth to Teofila. It took place in Lubianki, parish Chrostkowo, Lipno district on 1833.
(I haven’t seen her birth certificate yet, only the data from a register index.)

Lubianki was a little village – in 1825 it consisted of 6 homeseads (called here smoke; a village of 6 smokes). A squire of the village was Adam Krzywkowski.

Family

We can meet her in the marriage certificate: Roman was 22 years old, when he married 26-years-old Teofila.
Roman and Teofila were married in a religious ceremony on November 20th, 1859 in Lipno, witnessed by Franciszek Brandenbura, 44, Bartłomiej Modliński, 61.
This document was written with his old family name Deptowicz.

Roman Deptowicz married Teofila Szablewska, 1859, Lipno
Roman Deptowicz married Teofila Szablewska, 1859, Lipno

In Polish:
No 65 Lipno
Działo się w Lipnie dnia 20 listopada 1859 roku o godzinie trzeciej po południu. Wiadomo czynimy, iż w przytomności świadków: Franciszka Brandebury lat 44 i Bartłomieja Modlińskiego lat 51 mających, obydwóch szewców z Lipna, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Romanem Deptowicz kawalerem urodzonym w Lipnie z Walentego i Antoniny z Cywińskich małżonków Deptowiczów, lat 21 mającym czeladnikiem szewieckim — a Teofilą Szablewską, panną urodzoną w Lubiankach z niegdy Apolonii Szablewskiej bezmężnej lat 26 mającą w Lipnie na służbie pozostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Kościele Lipnowskim w dniach szóstym, trzynastym i dwudziestym miesiąca i roku biegących. Nowozaślubieni umowy przedwstępnej nie zawarli, pozwolenie ze strony rodziców nowozaślubionego nastąpiło. Obrzęd ten dopełnil Ks. Smoleński. Akt ten stawaiącym pisać nie umiejącym przeczytany, przez Nas samych podpisany został. Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego.
Xiądz A. Woliński, P. L.

Regional costumes of 19 century

My translation into English:
It occured in Lipno on 20th November 1859 at 3 pm. We make it known that in presence of witnesses Franciszek Brandebura age 44, and Bartłomiej Modliński age 51 both shoemakers in Lipno, today marriage was contained between Roman Deptowicz a bachelor born in Lipno from Walenty and Antonina born Cywińska, marriage of Deptowicz, age 21 shoemaker’s apprentice — and Teofila Szablewska, a maid born in Lubianki from deceased Apolonia Szablewska unmarried, age 26, servant in Lipno. This marriage was preceded by three announcements in Lipno’s Church at 6th, 13th and 20th current month and year. Newlyweds didn’t made preliminary agreement, the permission of bridegroom’s parents took place. The ceremony was complete by Father Smoleński. The certificate was read to the ones could not write and only by us signed. Providing the Files of Civil State
Father A. Woliński, P. L.

Roman and Teofila had six (or more) sons and a daughter, but four of the children died as a baby.

 • Władysław Depkowski was born on September 19th, 1860
 • Karol Depkowski was born on November 2nd, 1863
 • Petronela Debkowska (!) was born on April 29th, 1866, died 1866
 • Józef Depkowski was born in September 1867, died in October 1867
 • Stanisław Depkowski was born on November 12th, 1868, died 1 day later
 • Teodor Depkowski was born in 1869
 • Bronisław Depkowski was born on November 15th, 1874; died on 1883-11-15
Death
1909 Teofila Deptowicz died in Lipno

In Polish:
Nr 13 Lipno
Działo się w mieście Lipnie 5/18 stycznia 1909 o godzinie 5 po południu. Stawili się Władysław Ptaszyński bednarz lat 43 i Konstanty Garwacki organista lat 48, obaj zamieszkali w Lipnie, i oznajmili, że dnia wczorajszego o godzinie 5 po południu zmarła w Lipnie Teofila Deptowicz z domu Szablewska, lat 75 urodzona w Lubiankach, właścicielka domu zamieszkała w Lipnie, wdowa po zmarłym Romanie Deptowiczu, córka zmarłej Apolonii Szablewskiej niezamężnej. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Teofili Deptowicz akt ten obecnym świadkom przeczytany, przez nas i nich podpisany został. Utrzymujący akta sanu cywilnego parafii Lipnowskiej
Ks. Wiktor Trejdosiewicz

My translation into English:
Lipno Nr 13
It took place in Lipno on 5 / 18 January 1909 at 5 pm. They were: Władysław Ptaszyński, cooper age 43, and Konstanty Garwacki, organist age 48, both from Lipno, and announced that yesterday at 5 pm died in Lipno Teofila Deptowicz born Szablewska, age 75, born in Lubianki, owner of the house living in Lipno, widow after dead Roman Deptowicz, daughter of deceased Apolonia Szablewska unmarried. After witnessing the death of Teofila Deptowicz, the certificate was read to illiterate witnesses and signed by us and them.
A parish priest holding civil status records.
(Signed by the priest)

Depkowski or Deptowicz?

Wąbrzeźno (Briesen) in West Preussen, 1920
From my last post about Franciszek Deptowicz we know that Deptowicz family lived in Wąbrzeźno in the years 1750-1800. So why were their successors named Depkowski? When did they change the name and why?

Józef Deptowicz born about 1754

I’d read the registers of Józef Deptowicz.

 • 1775-11-29 in Wąbrzeźno Józef Deptowicz married Marianna Jankiewicz
 • 1776-03-04 in Wąbrzeźno was born a daughter of Józef Deptowicz and Marianna b. Jankiewicz (no name in the document?)
 • 1778-02-19 in Wąbrzeźno was born Mateusz, son of Józef Deptowicz and Marianna b. Jankiewicz
 • 1783-03-11 in Wąbrzeźno was born Katarzyna, daughter of Józef Depkowicz (!)and Marianna b. Jankiewicz
 • 1782, Prussish soldier
 • 1785-08-21 in Wąbrzeźno was born Marianna, daughter of Józef Deptowicz and Marianna b. Jankiewicz
 • 1788-02-22 in Wąbrzeźno were born Piotr and Franciszek, twin sons of Józef Deptowicz and Marianna b. Jankiewicz
 • 1791-02-14 in Wąbrzeźno was born Walenty, son of Józef Deptowicz and Marianna b. Jankiewicz
 • 1793-05-26 in Wąbrzeźno was born Franciszek, son of Józef Deptowicz and Marianna b. Jankiewicz
 • 1796-03-03 in Wąbrzeźno was born Józef, son of Józef Depta (!) and Marianna b. Jankiewicz

In 9 registers Józef is Deptowicz, Depkowicz or Depta. Three variants!
The registers were created during over 20 years by different clergymen. In all documents Józef was specified as a soldier (Latin miles or militis). The most probably he was illiterate – as most of the people those days. If a clergyman wrote Józef’s name with an error, nobody could check it or correct it.

In the following years the borders of Poland changed, in 1807 the Duchy of Warsaw was established, after the Congress of Vienna in 1815 the Kingdom of Poland was created. Wąbrzeźno still belonged to Prussia and was called Briese.
Then son of Joseph – Walenty Deptowicz – moved from Wąbrzeźno 60 km south – to Polish Lipno.

Walenty Deptowicz 1791-1859

Let’s look to registers of Walenty Deptowicz – Deptewicz – Depkowski:

  Lipno’2010,
  old shoemaker workshop

 • 1791-02-14 in Wąbrzeźno was born Walenty, son of Józef Deptowicz and Marianna b. Jankiewicz
 • 1815-11-14 in Lipno Walenty Deptowicz married Urszula Urbanowicz
 • 1828 (about – I didn’t find a doc) in Lipno was born Wiktoria, daughter of Walenty Deptowicz and Urszula b. Urbanowicz
 • 1832-06-24 in Lipno Walenty Deptewicz (shoemaker, 41) was a godfather of his nephew Jan, son of shoemaker Józef Deptewicz and Teresa b. Piotrkowska (grandson of Józef Deptowicz and Marianna b. Jankiewicz)
 • 1832-07-20 in Lipno (after Urszula death) Walenty Depkowski (!) (shoemaker, 41, born in Wąbrzeźno, son of Józef & Marianna) married Antonina b. Cywińska, I voto Śliwińska
 • 1835 (about) in Lipno was born Feliks, son of shoemaker Walenty and Antonina b. Cywińska (no document)
 • 1837-08-06 in Lipno was born Roman, son of shoemaker Walenty Depkowski (40) and Antonina b. Cywińska
 • 1840 (about) in Lipno was born Agnieszka, daughter of shoemaker Walenty and Antonina b. Cywińska (no document)
 • 1859-11-21 in Lipno died shoemaker Walenty Deptowicz, husband of Antonina b. Cywińska
Branch of Walenty Deptowicz changes name for DEPKOWSKI. (click to zoom)

Probably other branches – successors of other Józef & Marianna children – still use name DEPTOWICZ.

Research is ongoing – – –

Franciszek Deptowicz born 1751

Franciszek was born in West Prussia, in Briesen. It was Polish town Wąbrzeźno – in these years did belong to Prussia with German name Briesen (known also as Frideck).

Wąbrzeźno, 1751 (click to zoom)

1751.11.01 in Wąbrzeźno was born Franciszek Deptowicz, son of Marcin & Dorota Deptowicz
[father’s status: civitate = citizen]
godfather: Wojciech Radzymiński, godmomther: Ewa Radzanowska Continue reading “Franciszek Deptowicz born 1751”

Roman Depkowski, Zena’s great grandfather

Birth

Roman Depkowski was born in Lipno on 6th August 1837.

1837 Roman Depkowski was born
1837 Roman Depkowski was born

In Polish:
113 Lipno
Działo się w mieście Lipnie dnia 1/13 sierpnia 1837 roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Walenty Depkowski szewc tu w Lipnie zamieszkały, lat czterdzieści maiący, w obecności Simona Rakowskiego, obywatela z Lipna lat trzydzieści cztery tudzież Jana Zaiączkowskiego obywatela z Lipna lat czterdzieści maiących i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Lipnie dnia 25 lipca / 6 sierpnia roku bieżącego o godzinie szóstej wieczorem z jego Małżonki Antoniny z Cywińskich, lat trzydzieści ośm maiącyj. Dziesięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Roman a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżej wspomniany Simon Rakowski i Katarzyna Turska. Akt ten stawaiącemu i świadkom przeczytany, przez Nas samych podpisany został, stawaiący i świadkowie pisać nieumieją.
Xiądz Antoni Woliński, Proboszcz Parafii Lipno

Shoemaker in Lipno working in 2010 in his grandfather workshop
Shoemaker in Lipno working in 2010 in his grandfather workshop

My translation into English:
It occured in city Lipno on 1st / 13th August 1837 at 5 pm. Appeared Walenty Depkowski shoemaker living here in Lipno, age 40, Continue reading “Roman Depkowski, Zena’s great grandfather”

Władysław Depkowski, Zena’s grandfather

Birth

Władysław Depkowski was born in Lipno on 19th September 1860.

1860 Wladyslaw Depkowski was born
1860 Wladyslaw Depkowski was born

In Polish:
165 Lipno
Działo się w Lipnie dnia 30 września 1860 roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Roman Depkowski szewc z Lipna, lat 22 maiący, w przytomności Wojciecha Zwadowskiego, lat trzydzieści i Feliksa Pejnickiego(?) lat 21 maiących gospodarzy z Lipna i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Lipnie dnia 19 miesiąca i roku biegających o godzinie trzeciej rano z jego małżonki Teofili z Szablewskch, lat dwadzieścia maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym przez Ks. Smoleńskiego nadane zostało imię Władysław a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli Wojciech Zwadowski i Eleonora Zbrożkiewicz. Akt ten stawaiącym pisać nie umiejącym przeczytany, podpisaliśmy
X. A.Woliński, P. L. Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego

My translation into English:
It occured in city Lipno on 30th September 1860 at 4 pm. Appeared Roman Depkowski shoemaker from Lipno, age 22, Continue reading “Władysław Depkowski, Zena’s grandfather”

Teodozja Grzegorzewska, Zena’s Grandmother

Birth

After long research at last I found her records in archives!
I had false data on start. I knew, that

Bolesław’s mother (grandmother of Zenobia) Teodozja Grzegorzewska was born in 1869 (!) in Golub (now Golub-Dobrzyń in Kujawsko-Pomorskie Province). The date was rough — counted from the passengers’ list only.

Common name, wrong birth date, wrong birth place… It was not easy, but after 3 years at last I found real documents! It’s a success!
Teodozja Grzegorzewska – as a woman – got younger in America.
Actually Teodozja was born on May 1st, 1865 (!) in Obory and her christening took place on May 7th, 1865 in parish Ruże. Continue reading “Teodozja Grzegorzewska, Zena’s Grandmother”

Feliksa Goryńska, Zena’s Mother

Birth

Feliksa Goryńska was born on 1890-09-18 in Skępe, now in Kujawsko-Pomorskie Province.

About 1970, USA
About 1970, USA
Marriage

On 15th Juni 1910 in Brooklyn, NY, Bolesław-Walter Depkowski (age 22) married Feliksa Goryńska (age 20). They have got 6 children — 3 boys and 3  girls.

Emmigration

She with her family emmigrated to America, few times travelling over Atlantic. Continue reading “Feliksa Goryńska, Zena’s Mother”

Bolesław Depkowski, Zena’s Father

Birth
Bolesław Depkowski was born in Lipno

Bolesław Depkowski was born on February 5th, 1888 in Lipno, now in Kujawsko-Pomorskie Province.

36 Lipno
Miało miejsce w mieście Lipnie dnia 28 stycznia/10 lutego 1888 roku o godzinie szóstej po południu Stawił się Władysław Depkowski, rzeźnik z Lipna, lat 27 od urodzenia, w obecności świadków Jakuba Galickiego, rzeźnika lat 56 i Franca Zbrojskiego lat 30, obaj z Lipna, i okazał nam niemowlę płci męskiej oznajmiając, że urodziło się ono w Lipnie 24 stycznia/5 lutego bieżącego roku o godzinie 4 po południu z jego ślubnej żony Teodozji z domu Grzegorzewskiej, lat 26 od urodzenia. Dziecku temu na chrzcie świętym dokonanym tegoż dnia przez księdza wikarego Antoniego Głowińskiego, nadano na imię Bolesław, a jego rodzicami chrzestnymi byli Roman Depkowski i Leokadia Wolińska.
Akt niniejszy oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym został odczytany.
Ksiądz Wiktor Trejkowski


36 Lipno
It took place in Lipno on January 28th / February 10th, 1888 at 6 p.m. Władysław Depkowski, a butcher from Lipno, 27 years old, came in the presence of witnesses Jakub Galicki, the butcher age 56 and Franc Zbrojski ae 30, both from Lipno, and showed us a baby boy announcing that he was born in Lipno on January 24th / February 5th of this year at 4 pm from his married wife, Theodosia, born Grzegorzewska, 26 years old. The child was baptized on the same day by priest Antoni Głowiński, named Boleslaw and his godparents were Roman Depkowski and Leokadia Wolińska.
This statement to the illiterated declarant and witnesses was read.
Father Wiktor Trejkowski

Emmigration, work
USS Pretoria [Wikipedia]

Bolesław Depkowski traveled from Hamburg from August 27th, to September 9th, 1899 by ship “Pretoria”, with concurrent Józef Falkowski (age 26) from Lipno.
He was about 10 years old when his family emmigrated to America. His father Władysław Depkowski was the first, he prepaired housing conditions for the rest of the family. Władysław was a butcher – his son succeeded the profession.

About 1920
About 1920

In the USA Bolesław received new first name, easier to read and write for Americans: Walter. Continue reading “Bolesław Depkowski, Zena’s Father”